University of Missouri Golden Girls

University of Missouri Golden Girls

Big On Tailgating

University of Missour Tailgating

Alumni

Kate Capshaw (actress)

Kate Capshaw

Sheryl Crow

Sheryl Crow

Jann Carl (actress)

Jann Carl

Juliet Huddy (News Anchor)

Juliet Huddy