Kathy Ireland

SEE ALSO:   Oprah Ellen O Magazine Photoshoot Sneak Peek